03 11 2023
– 30 11 2023

Poszukujemy specjalisty_ki ds. administracyjno-technicznych dla Gdańsk Miasto Literatury

Gdańska Galeria Miejska (GGM) – samorządowa instytucja kultury ogłasza nabór na stanowisko

 

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH

 

 

NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI

 1. Przygotowywanie oraz obsługa wydarzeń kulturalnych pod względem technicznym, transportowym i logistycznym, obsługa urządzeń technicznych (w tym nagłośnienie, oświetlenie, multimedia itp.).
 2. Bieżąca kontrola stanu technicznego budynków i pomieszczeń, przygotowywanie zadań remontowych.
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa działania systemów zaopatrzenia w media w nieruchomościach – wybór usługodawcy, realizacja umowy, rozliczanie faktur.
 4. Usuwanie awarii technicznych zgodnie z posiadanymi możliwościami technicznymi oraz współpraca w tym zakresie ze specjalistycznymi firmami.
 5. Zlecanie i przeprowadzanie zakupów sprzętu technicznego, narzędzi, materiałów eksploatacyjnych.
 6. Administrowanie wyposażeniem i siecią informatyczną oraz telefoniczną.
 7. Przygotowywanie kosztorysów, rozliczeń, projektów umów, przedmiotu zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia  do postępowań przetargowych, korespondencji i innych dokumentów związanych z zakresem obowiązków.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA

 1. Zatrudnienie jednej osoby na umowę o pracę na pełen etat.
 2. Praca stacjonarna w oddziałach GGM zlokalizowanych na Starym i Głównym Mieście Gdańska.
 3. Praca w równoważnym systemie czasu pracy dostosowanym do godzin otwarcia Galerii i godzin organizacji wydarzeń kulturalnych, w tym możliwa praca wieczorami, w soboty i niedziele.
 4. Na wynagrodzenie miesięczne składa się wynagrodzenie zasadnicze od 4.242 zł do 4.500 zł brutto oraz dodatek stażowy pomiędzy 5% a 20% w zależności od udokumentowanego stażu pracy.
 5. Przewidywany termin zatrudnienia: 1 stycznia 2024 r.

 

WYMOGI WOBEC KANDYDATÓW

 1. Wykształcenie techniczne, minimum średnie.
 2. Umiejętność obsługi komputera orazbiegła znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel.
 3. Uprawnienia SEP „E” Gr. I do 1kV (lub gotowość uzyskania uprawnień po zatrudnieniu na koszt pracodawcy).
 4. Prawo jazdy kat. B.
 5. Brak przeciwskazań do przenoszenia i podnoszenia przedmiotów o masie powyżej 30 kg przy pracy dorywczej.
 6. Brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 metrów.
 7. Odpowiedzialność,obowiązkowość, umiejętność współpracy, samodzielność w organizowaniu pracy.
 8. Dodatkowym atutem będzie dysponowanie samochodem osobowym do wykorzystania w celach służbowych – przemieszczanie się pomiędzy oddziałami, przewożenie drobnego sprzętu, zaopatrzenia itp. (pracodawca zapewnia ryczałtowy zwrot kosztów użytkowania samochodu).

 

REKRUTACJA

 1. CV z adresem poczty elektronicznej i numerem telefonu do kontaktów w sprawach rekrutacji oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy składać drogą mailową na adres office@ggm.gda.pl do dnia 30.11.2023 do godz.12:00.
 2. Rozmowy rekrutacyjne odbędą się stacjonarnie w siedzibie GGM przy ul. Długiej 35.
 3. GGM zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 4. Dyrektor GGM może podjąć decyzję o unieważnieniu rekrutacji bez podawania przyczyny.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Do aplikacji zgłoszeniowych prosimy dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przekazują Państwo dane inne niż: imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1976 r. Kodeks pracy, do celów rekrutacyjnych”.

 

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gdańska Galeria Miejska, ul. Piwna 27/29, 80-831 Gdańsk (zwana dalej „Administratorem” lub „GGM”). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem: iod@ggm.gda.pl (Joanna Sobkowiak-Grzelak).

 

Podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia trwającego postępowania rekrutacyjnego. Dane wskazane w art. 221 § 1 ustawy Kodeks pracy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podejmowanie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz odpowiednich przepisów Kodeksu pracy. Pozostałe dane wskazane w CV będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest na mocy wyrażonej przez Państwa zgody. GGM będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

 

Okres i cele przechowywania danych

Przekazane przez Państwa dane będą w celu:

1. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – do dnia zakończenia procesu rekrutacji, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze rekrutacje, Państwa dane będą przechowywane przez okres następnych 2 lat od dnia zakończenia procesu rekrutacji;

2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń, maksymalnie 6 lat liczonych od dnia zakończenia procesu rekrutacji.

 

Odbiorcy danych

Dane mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom pośredniczącym w rekrutacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom, które mają prawo uzyskać do nich dostęp na podstawie przepisów, w tym m. in. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Norwegia, Liechtenstein).

 

Prawa osób, których dane dotyczą:

Mają Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) usunięcia danych osobowych;
5) przenoszenia danych osobowych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody);
6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, choć niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.