Deklaracja dostępności Gdańskiej Galerii Miejskiej

Gdańska Galeria Miejska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gdańskiej Galerii Miejskiej.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Fundacja Integracja.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Justyna Majzel-Zacha.
 • E-mail: pr@ggm.gda.pl
 • Telefon: 693660004

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gdańskiej Galerii Miejskiej
 • Adres: ul. Piwna 27/29 80-831 Gdańsk
 • E-mail: dyrektor@ggm.gda.pl
 • Telefon: +48 58 304 98 54

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

GDAŃSKA GALERIA MIEJSKA 1 (GGM1), UL. PIWNA 27/29

 • Dojście do wejścia głównego od ulicy Piwnej. Przed wejściem znajduje się jeden schodek o wysokości 7 cm. Nie ma pochylni ani podnośnika.
 • GGM1 znajduje się na parterze.
 • W większości miejsc wokół budynku zapewniono równą nawierzchnię, wyjątek stanowi kostka granitowa na dojściu do wejścia głównego.
 • GGM1 nie posiada własnych miejsc parkingowych.
 • Szerokości drzwi, ciągi komunikacyjne w budynku spełniają wymogi dostępności.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
 • W budynku GGM1 znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
 • Najbliższy przystanek GGM1 to Długi Targ 01 w odległości 200 metrów.

GDAŃSKA GALERIA MIEJSKA 2 (GGM2), UL. POWROŹNICZA 13/15

 • Galeria znajduje się na parterze.
 • Dojście do wejścia głównego od ulicy Powroźniczej. Nie ma pochylni ani podnośnika.
 • W większości miejsc wokół budynku powierzchnia składa się głównie z kostki granitowej.
 • GGM2 nie posiada własnych miejsc parkingowych.
 • Szerokości drzwi, ciągi komunikacyjne w budynku spełniają wymogi dostępności.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
 • W budynku GGM2 nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnością.
 • Najbliższy przystanek GGM2 to Dom Fahrenheita 01 w odległości 190 metrów.
GDAŃSKA GALERIA GÜNTERA GRASSA (4G), UL. SZEROKA 37
 • Dojście do wejścia głównego od ulicy Szerokiej. Nie ma pochylni ani podnośnika. 4G znajduje się na parterze. Do głównego wejścia prowadzą schody z poręczą. Schody zewnętrzne nie są oznaczone.
 • 4G nie posiada własnych miejsc parkingowych.
 • Szerokości drzwi, ciągi komunikacyjne w budynku spełniają wymogi dostępności.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
 • W budynku 4G znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
 • Najbliższy przystanek 4G to Świętego Ducha 01 w odległości 190 metrów.