Gdańsk Miasto Literatury ogłasza nabór na stanowisko: specjalista/specjalistka ds. promocji i PR

Gdańska Galeria Miejska ogłasza nabór na stanowisko: specjalista/specjalistka ds. promocji i PR w zespole realizującym projekt Gdańsk Miasto Literatury.

 

Jako Gdańsk Miasto Literatury realizujemy międzynarodowe projekty i wydarzenia – spotkania, debaty, performansy, wystawy, koncerty czy spektakle. Poszukiwany/na przez nas specjalista/ka ds. promocji i PR odpowiadać będzie za kompleksową promocję wydarzeń wraz z ich identyfikacją wizualną, kanały społecznościowe oraz relacje z mediami.

 

 1. Zakres zadań:
 • samodzielne, kompleksowe planowanie i realizacja kampanii promocyjnych
 • zarządzanie kanałami projektu w mediach społecznościowych
 • zarządzanie treściami na stronie internetowej miastoliteratury.com
 • redagowanie tekstów, copywriting
 • przygotowywanie i zamawianie materiałów promocyjnych
 • współpraca z wykonawcami (grafikami, fotografami, drukarniami etc.)
 • utrzymywanie dobrych relacji z mediami, pozyskiwanie patronatów medialnych, przygotowywanie informacji prasowych, konferencji prasowych i spotkań z dziennikarzami
 • pozyskiwanie nowych odbiorców i uczestników wydarzeń
 • prowadzenie i rozwijanie komunikacji za pomocą newslettera

 

 1. Od kandydatów oczekujemy:
 • minimum średniego wykształcenia
 • umiejętności obsługi serwisów społecznościowych i stron w systemie wordpress
 • znajomości pakietu MS Office
 • biegłego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
 • znajomości środowiska dziennikarskiego oraz literackiego
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole
 • samodzielności i odpowiedzialności w realizowaniu projektów
 • dobrej organizacji pracy oraz dyspozycyjności
 • mile widziana obsługa programów graficznych

 

 1. Pracownikom oferujemy:

 

 1. stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę (1 etat)
 2. niezbędne narzędzia pracy (służbowy laptop, telefon komórkowy)
 3. wynagrodzenie na poziomie 4500 zł brutto oraz dodatki socjalne
 4. możliwość uczestnictwa w szkoleniach i rozwoju zawodowego
 5. ciekawą i dynamiczną pracę w zespole
 6. przyjazną atmosferę i współpracę ze środowiskiem artystycznym i literackim z Gdańska, Polski i zagranicy

 

REKRUTACJA

CV z danymi do kontaktów w sprawach rekrutacji oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać pocztą elektroniczną w terminie do dnia 18 września 2023 roku włącznie na adres office@ggm.gda.pl

Gdańska Galeria Miejska zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Do aplikacji zgłoszeniowych prosimy dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przekazują Państwo dane inne niż: imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1976 r. Kodeks pracy, do celów rekrutacyjnych”.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gdańska Galeria Miejska, ul. Piwna 27/29, 80-831 Gdańsk (zwana dalej „Administratorem” lub „GGM”). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem: iod@ggm.gda.pl (Joanna Sobkowiak-Grzelak).

 

Podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia trwającego postępowania rekrutacyjnego. Dane wskazane w art. 221 § 1 ustawy Kodeks pracy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podejmowanie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz odpowiednich przepisów Kodeksu pracy. Pozostałe dane wskazane w CV będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest na mocy wyrażonej przez Państwa zgody. GGM będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

 

Okres i cele przechowywania danych

Przekazane przez Państwa dane będą w celu:

 1. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – do dnia zakończenia procesu rekrutacji, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze rekrutacje, Państwa dane będą przechowywane przez okres następnych 2 lat od dnia zakończenia procesu rekrutacji;
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń, maksymalnie 6 lat liczonych od dnia zakończenia procesu rekrutacji.

 

Odbiorcy danych

Dane mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom pośredniczącym w rekrutacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom, które mają prawo uzyskać do nich dostęp na podstawie przepisów, w tym m. in. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Norwegia, Liechtenstein).

 

Prawa osób, których dane dotyczą:

Mają Państwo prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) usunięcia danych osobowych;

5) przenoszenia danych osobowych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody);

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, choć niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.