Poszukujemy specjalistki / specjalisty ds. księgowych!

 

Poszukujemy specjalistki / specjalisty ds. księgowych. Dołącz do naszego zespołu!

Gdańska Galeria Miejska poszukuje specjalistki lub specjalisty ds. księgowych. Oferujemy pracę w wymiarze ½ etatu w równoważnym systemie czasu pracy.

 

OPIS STANOWISKA

Specjalistka lub specjalista ds. księgowych będzie w naszym zespole realizującym projekt Gdańsk Miasto Literatury odpowiadać za:

 1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowych, w szczególności rachunków do umów cywilnoprawnych;
 3. rozliczanie umów cywilnoprawnych, w tym również sporządzanie list wypłat;
 4. terminowe realizowanie płatności dotyczących dokumentów księgowych, tj. wprowadzanie płatności do sytemu bankowego Zamawiającego;
 5. sporządzanie analiz i prowadzenie bieżących zestawień oraz kontroli wykorzystania środków finansowych;
 6. rozliczenie końcowe dotacji celowych na warunkach i w terminach określonych w umowach o dotacje celowe oraz przepisach powszechnie obowiązujących.

 

Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia, terminowe wypłaty wynagrodzenia, miejsce i narzędzia do wykonywania pracy – komputer, osprzęt, telefon służbowy, jak również możliwość rozwoju poprzez szkolenia kierunkowe.

 

Wynagrodzenie zasadnicze specjalisty w okresie próbnym wyniesie 2300-2500 zł brutto (wartość dotyczy ½ etatu) w zależności od kompetencji kandydata. Pozostałe składniki wynagrodzenia (dodatek za wysługę lat, nagrody uznaniowe i jubileuszowe) wypłacamy zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.

 

WYMOGI WOBEC KANDYDATÓW

 

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • umiejętność obsługi programów dedykowanych operacjom księgowym
 • obsługa podpisu elektronicznego i systemów elektronicznych
 • dobra znajomość Ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych
 • odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • doświadczenie księgowego minimum dwa lata
 • mile widziane będzie doświadczenie w pracy w podobnych do naszej placówkach kultury

 

REKRUTACJA

 

CV z danymi do kontaktów w sprawach rekrutacji oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać pocztą elektroniczną w terminie do dnia 18 września 2023 roku włącznie na adres office@ggm.gda.pl.

 

Gdańska Galeria Miejska zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Do aplikacji zgłoszeniowych prosimy dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przekazują Państwo dane inne niż: imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1976 r. Kodeks pracy, do celów rekrutacyjnych”.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gdańska Galeria Miejska, ul. Piwna 27/29, 80-831 Gdańsk (zwana dalej „Administratorem” lub „GGM”). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem: iod@ggm.gda.pl (Joanna Sobkowiak-Grzelak).

 

Podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia trwającego postępowania rekrutacyjnego. Dane wskazane w art. 221 § 1 ustawy Kodeks pracy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podejmowanie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz odpowiednich przepisów Kodeksu pracy. Pozostałe dane wskazane w CV będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest na mocy wyrażonej przez Państwa zgody. GGM będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

 

Okres i cele przechowywania danych

Przekazane przez Państwa dane będą w celu:

 1. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – do dnia zakończenia procesu rekrutacji, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze rekrutacje, Państwa dane będą przechowywane przez okres następnych 2 lat od dnia zakończenia procesu rekrutacji;
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń, maksymalnie 6 lat liczonych od dnia zakończenia procesu rekrutacji.

 

Odbiorcy danych

Dane mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom pośredniczącym w rekrutacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom, które mają prawo uzyskać do nich dostęp na podstawie przepisów, w tym m. in. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Norwegia, Liechtenstein).

 

Prawa osób, których dane dotyczą:

Mają Państwo prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) usunięcia danych osobowych;

5) przenoszenia danych osobowych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody);

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, choć niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 •