Nabór na stanowisko: specjalista/specjalistka ds. organizacji wydarzeń w zespole realizującym projekt Gdańsk Miasto Literatury

Gdańska Galeria Miejska ogłasza nabór na stanowisko: specjalista/specjalistka ds. organizacji wydarzeń w zespole realizującym projekt Gdańsk Miasto Literatury.

Jako Gdańsk Miasto Literatury realizujemy międzynarodowe projekty i wydarzenia – spotkania, debaty, performansy, wystawy, koncerty czy spektakle. Poszukiwany/a przez nas specjalista/ka ds. organizacji wydarzeń odpowiadać będzie za przygotowywanie koncepcji, koordynację i produkcję wydarzeń kulturalnych, w tym literackich, organizację pobytów twórców oraz rozwijanie partnerstw krajowych i międzynarodowych.

Zakres zadań:

 1. koordynacja wydarzeń kulturalnych
 2. przygotowywanie autorskich koncepcji wydarzeń literackich
 3. wykonywanie zadań producenckich związanych z realizacją projektów kulturalnych, m.in. przygotowywanie i rozliczanie umów z artystami, wykonawcami i podwykonawcami, dokonywanie zakupów materiałów i usług
 4. udział w tworzeniu budżetów projektowych i systematyczna analiza stopnia ich realizacji
 5. prowadzenie spraw związanych z wizytami oraz pobytami twórców, w tym organizowanie przejazdów, noclegów, wizyt sieciujących i rezydencyjnych
 6. rozwijanie partnerstw z gdańskim, ogólnopolskim i międzynarodowym środowiskiem kulturalnym, w tym współpraca z innymi instytucjami

 

Od kandydatów oczekujemy:

 1. wyższego wykształcenia
 2. doświadczenia w realizacji projektów kulturalnych
 3. doświadczenia w administrowaniu projektami (m.in. sporządzaniu umów cywilno-prawnych i budżetów, sprawozdań)
 4. biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 5. umiejętności pisania i redagowania tekstów
 6. znajomości pakietu MS Office
 7. komunikatywności i umiejętności pracy w zespole
 8. samodzielności i odpowiedzialności w realizowaniu projektów, wyznaczenia priorytetów,
 9. znajomości zagadnień z zakresu literatury, kultury, działań partycypacyjnych
 10. umiejętności analitycznych i rzetelności
 11. doskonałej organizacji pracy oraz dyspozycyjności.

 

Pracownikom oferujemy:

 

 1. stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę (1 etat)
 2. wynagrodzenie na poziomie 4500 zł brutto oraz dodatki socjalne
 3. niezbędne narzędzia pracy (służbowy laptop, telefon)
 4. możliwość uczestnictwa w szkoleniach i rozwoju zawodowego
 5. ciekawą i dynamiczną pracę w zespole
 6. przyjazną atmosferę i współpracę ze środowiskiem artystycznym z Gdańska, Polski i zagranicy.

 

REKRUTACJA

 

CV z danymi do kontaktów w sprawach rekrutacji oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać pocztą elektroniczną w terminie do dnia 18 września 2023 roku włącznie na adres office@ggm.gda.pl

 

Gdańska Galeria Miejska zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Do aplikacji zgłoszeniowych prosimy dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przekazują Państwo dane inne niż: imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1976 r. Kodeks pracy, do celów rekrutacyjnych”.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gdańska Galeria Miejska, ul. Piwna 27/29, 80-831 Gdańsk (zwana dalej „Administratorem” lub „GGM”). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem: iod@ggm.gda.pl (Joanna Sobkowiak-Grzelak).

 

Podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia trwającego postępowania rekrutacyjnego. Dane wskazane w art. 221 § 1 ustawy Kodeks pracy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podejmowanie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz odpowiednich przepisów Kodeksu pracy. Pozostałe dane wskazane w CV będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest na mocy wyrażonej przez Państwa zgody. GGM będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

 

Okres i cele przechowywania danych

Przekazane przez Państwa dane będą w celu:

 1. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – do dnia zakończenia procesu rekrutacji, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze rekrutacje, Państwa dane będą przechowywane przez okres następnych 2 lat od dnia zakończenia procesu rekrutacji;
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń, maksymalnie 6 lat liczonych od dnia zakończenia procesu rekrutacji.

 

Odbiorcy danych

Dane mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom pośredniczącym w rekrutacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom, które mają prawo uzyskać do nich dostęp na podstawie przepisów, w tym m. in. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Norwegia, Liechtenstein).

 

Prawa osób, których dane dotyczą:

Mają Państwo prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) usunięcia danych osobowych;

5) przenoszenia danych osobowych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody);

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, choć niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.