15 05 2023
– 05 06 2023

Szukamy pracownika technicznego!

Poszukujemy pracownika obsługi technicznej.

Dołącz do naszego zespołu!

Gdańska Galeria Miejska poszukuje do zatrudnienia na umowę o pracę pracownika obsługi technicznej. Planowany czas rozpoczęcia pracy na stanowisku – od 1 lipca 2023.

 

OPIS STANOWISKA

 

 1. Wykonywanie prac związanych z obsługą techniczną wystaw i wydarzeń organizowanych przez Gdańską Galerię Miejską w oddziałach i poza nimi (przygotowywanie pomieszczeń do wystaw, montaż i demontaż urządzeń technicznych, montaż i demontaż dzieł sztuki, obsługa techniczna wernisaży i innych wydarzeń).
 2. Dokonywanie zakupów sprzętu technicznego i narzędzi oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do należytego funkcjonowania Galerii.
 3. Wykonywanie drobnych remontów i bieżących napraw w Galerii.
 4. Wykonywanie innych zleconych prac fizycznych.

 

OFERUJEMY:

 

 1. Zamierzamy zatrudnić osobę na podstawie umowy o pracę na pełen etat w równoważnym systemie czasu pracy (głównie praca od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00) od 1 lipca 2023 roku (lub zgodnie z dostępnością kandydata).
 2. Wynagrodzenie zasadnicze 4.175 zł brutto. Pozostałe składniki wynagrodzenia (dodatek za wysługę lat, nagrody uznaniowe i jubileuszowe) zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.
 3. Stabilne warunki zatrudnienia, terminowe wypłaty wynagrodzenia, miejsce i narzędzia do wykonywania pracy.
 4. Możliwość rozwoju poprzez szkolenia kierunkowe. 

  

WYMOGI WOBEC KANDYDATÓW

 

 

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Umiejętność obsługi elektronarzędzi oraz podstawowych urządzeń oświetleniowych, nagłośnieniowych i multimedialnych.
 3. Prawo jazdy kat. B.
 4. Umiejętność obsługi programów MS Office, w szczególności Excel i Word.
 5. Brak przeciwwskazań do pracy fizycznej i na wysokości powyżej 3 metrów.
 6. Uprawnienia eksploatacyjne SEP G1 do 1kV lub gotowość ich zdobycia na koszt pracodawcy.
 7. Mile widziane będzie dysponowanie własnym samochodem (gwarantowany zwrot kosztów użytkowania w celach służbowych w uzgodnieniu z pracodawcą).

 

REKRUTACJA

 

CV z danymi do kontaktów w sprawach rekrutacji oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać pocztą elektroniczną w terminie do dnia 5.06.2023 roku włącznie na adres office@ggm.gda.pl .

Gdańska Galeria Miejska zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Do aplikacji zgłoszeniowych prosimy dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przekazują Państwo dane inne niż: imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1976 r. Kodeks pracy, do celów rekrutacyjnych”.

 

 

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gdańska Galeria Miejska, ul. Piwna 27/29, 80-831 Gdańsk (zwana dalej „Administratorem” lub „GGM”). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem: iod@ggm.gda.pl (Joanna Sobkowiak-Grzelak).

 

Podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia trwającego postępowania rekrutacyjnego. Dane wskazane w art. 221 § 1 ustawy Kodeks pracy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podejmowanie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz odpowiednich przepisów Kodeksu pracy. Pozostałe dane wskazane w CV będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest na mocy wyrażonej przez Państwa zgody. GGM będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

 

Okres i cele przechowywania danych

Przekazane przez Państwa dane będą w celu:

 1. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – do dnia zakończenia procesu rekrutacji, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze rekrutacje, Państwa dane będą przechowywane przez okres następnych 2 lat od dnia zakończenia procesu rekrutacji;
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń, maksymalnie 6 lat liczonych od dnia zakończenia procesu rekrutacji.

 

Odbiorcy danych

Dane mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom pośredniczącym w rekrutacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom, które mają prawo uzyskać do nich dostęp na podstawie przepisów, w tym m. in. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Norwegia, Liechtenstein).

 

Prawa osób, których dane dotyczą:

Mają Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) usunięcia danych osobowych;
5) przenoszenia danych osobowych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody);
6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, choć niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.