10 11 2022
– 30 11 2022

Poszukujemy pracownika technicznego. Dołącz do naszego zespołu!

Gdańska Galeria Miejska poszukuje do zatrudnienia na umowę o pracę w naszym zespole pracownika technicznego.

 

OPIS STANOWISKA

 

1. Wykonywanie prac związanych z obsługą techniczną wystaw i wydarzeń organizowanych przez Gdańską Galerię Miejską w oddziałach i poza nimi (przygotowywanie pomieszczeń do wystaw, montaż i demontaż urządzeń technicznych, montaż i demontaż dzieł sztuki, obsługa techniczna wernisaży i innych wydarzeń, przywracanie pomieszczeń do stanu wyjściowego),

2. współpraca z dostawcami usług dla GGM,

3. dokonywanie zakupów sprzętu technicznego i narzędzi oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do należytego funkcjonowania Galerii,

4. wykonywanie drobnych remontów i bieżących napraw

5. wykonywania innych zleconych prac fizycznych.

 

OFERUJEMY:

 

1. Zamierzamy zatrudnić jedną osobę na podstawie umowy o pracę na pełen etat w równoważnym systemie czasu pracy (głównie pn–pt 8.00–16.00) od 1 stycznia 2023 roku (lub zgodnie z dostępnością kandydata).

2. Wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 3500-3675 zł brutto w zależności od  kompetencji kandydata. Pozostałe składniki wynagrodzenia (dodatek za wysługę lat, nagrody uznaniowe i jubileuszowe) zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.

3. Stabilne warunki zatrudnienia, terminowe wypłaty wynagrodzenia, miejsce i narzędzia do wykonywania pracy.

4. Możliwość rozwoju poprzez szkolenia kierunkowe. 

  

WYMOGI WOBEC KANDYDATÓW

 

  • wykształcenie minimum średnie,
  • umiejętność obsługi elektronarzędzi oraz podstawowych urządzeń oświetleniowych, nagłośnieniowych i multimedialnych,
  • prawo jazdy kat. B,
  • dysponowanie własnym samochodem (gwarantowany zwrot kosztów użytkowania w celach służbowych),
  • umiejętność obsługi programów MS Office, w szczególności Excel i Word,
  • brak przeciwwskazań do pracy fizycznej i na wysokości powyżej 3 metrów,
  • uprawnienia eksploatacyjne SEP G1 do 1kV lub gotowość ich zdobycia na koszt pracodawcy.

 

REKRUTACJA

 

CV z danymi do kontaktów w sprawach rekrutacji oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać pocztą elektroniczną w terminie do dnia 30.11.2022 roku włącznie na adres office@ggm.gda.pl .

Gdańska Galeria Miejska zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Do aplikacji zgłoszeniowych prosimy dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przekazują Państwo dane inne niż: imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1976 r. Kodeks pracy, do celów rekrutacyjnych”.

 

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gdańska Galeria Miejska, ul. Piwna 27/29, 80-831 Gdańsk (zwana dalej „Administratorem” lub „GGM”). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem: iod@ggm.gda.pl (Joanna Sobkowiak-Grzelak).

 

Podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia trwającego postępowania rekrutacyjnego. Dane wskazane w art. 221 § 1 ustawy Kodeks pracy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podejmowanie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz odpowiednich przepisów Kodeksu pracy. Pozostałe dane wskazane w CV będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest na mocy wyrażonej przez Państwa zgody. GGM będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

 

Okres i cele przechowywania danych

Przekazane przez Państwa dane będą w celu:

1. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – do dnia zakończenia procesu rekrutacji, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze rekrutacje, Państwa dane będą przechowywane przez okres następnych 2 lat od dnia zakończenia procesu rekrutacji;

2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń, maksymalnie 6 lat liczonych od dnia zakończenia procesu rekrutacji.

 

Odbiorcy danych

Dane mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom pośredniczącym w rekrutacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom, które mają prawo uzyskać do nich dostęp na podstawie przepisów, w tym m. in. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Norwegia, Liechtenstein).

 

Prawa osób, których dane dotyczą:

Mają Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) usunięcia danych osobowych;
5) przenoszenia danych osobowych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody);
6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, choć niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.